OSCAR

32 años. 9 años en la masonería.

Gestor de equipos.

Vaig entrar a la maçoneria amb 23 anys perquè sentia que hi havia una parcel·la de mi que no estava cultivant. Trobava a faltar un repte intel·lectual. A causa de la meva joventut, em va sorprendre el rigor formal de la maçoneria, però vaig agrair que encara existís un col·lectiu -fora de les arts marcials- on la jerarquia estigués marcada pel coneixement i el treball propi i no per la posició social.

Entré en la masonería con 23 años porque sentía que había una parcela de mí que no estaba cultivando. Echaba de menos un reto intelectual. Debido a mi juventud, me sorprendió el rigor formal de la masonería, pero agradecí que aun existiera un colectivo -fuera de las artes marciales- donde la jerarquía estuviera marcada por el conocimiento y el trabajo propio y no por la posición social.

Encara que buscava cultivar el meu cervell, em vaig quedar per una cosa que no sospitava quan vaig ingressar, que va ser la possibilitat de trobar-me a mi mateix a unes profunditats que jo ni sospitava que existissin.

Aunque buscaba cultivar mi cerebro, me quedé por algo que no sospechaba cuando ingresé, que fue la posibilidad de encontrarme a mí mismo a unas profundidades que yo ni sospechaba que existieran.

En començar amb la feina simbòlica, se’m va obrir una segona vida a nivell de lectura del món. Vaig connectar amb la meva part interior i subtil -aquella que costa tant explicar-, amb diferents perspectives per harmonitzar-me, amb espais on podia comprendre millor el sentiment religiós, i tots ells em van portar a entendre aquesta recerca que en guia a un cap a dins. En el meu cas aquest procés se sustenta i nodreix sovint amb persones amb qui trobo punts en comú.

Al comenzar con el trabajo simbólico, se me abrió una segunda vida a nivel de lectura del mundo. Conecté con mi parte interior y sutil -esa que cuesta tanto explicar-, con diferentes perspectivas para armonizarme, con espacios donde podía comprender mejor el sentimiento religioso, y todos ellos me llevaron a entender esa búsqueda que guía a uno hacia dentro. En mi caso este proceso se sustenta y nutre a menudo con personas con las que encuentro puntos en común.

Gràcies al treball maçònic he pogut percebre que com a ésser humà no estem separats de l’entorn i fins i tot, de vegades, acabo percebent que som la mateixa cosa. Soc conscient que la maçoneria no és l’única via per poder treballar aquesta connexió, però és la que a mi m’ha servit, perquè aquesta individualitat dins del grup i aquesta agrupació dins la individualitat, personalment em ressonen i m’han ajudat molt a l’hora de fer el meu camí.

Gracias al trabajo masónico he podido percibir que como ser humano no estamos separados del entorno e incluso, a veces, acabo percibiendo que somos la misma cosa. Soy consciente de que la masonería no es la única vía para poder trabajar esa conexión, pero es la que a mi me ha servido, porque esa individualidad dentro del grupo y esa agrupación dentro de la individualidad, personalmente me resuenan y me han ayudado mucho a la hora de recorrer mi camino.

La fraternitat maçònica és una part fonamental del que fem i resulta tan natural entre nosaltres, que m’he adonat de com és d’important quan he vist que no es practicava i a algú no se l’ha tractat de manera justa o no se li ha donat el suport que hagués necessitat. La fraternitat, aquella en que dónes sense esperar res a canvi a través d’un convenciment molt intern, és una part fonamental d’aquell treball espiritual que comentava abans, ajudar és una manera de transcendir, i alguna cosa de tu roman sempre a l’altra persona.

La fraternidad masónica es una parte fundamental de lo que hacemos y resulta tan natural entre nosotros, que me he dado cuenta de lo importante que es en las ocasiones que he visto que no se practicaba y a alguien no se le ha tratado de manera justa o no se le ha dado el apoyo que hubiera necesitado. La fraternidad, esa en la que das sin esperar nada a cambio a través de un convencimiento muy interno, es una parte fundamental de ese trabajo espiritual que comentaba antes, ayudar es una manera de trascender, y algo de ti permanece siempre en la otra persona.

És important no equiparar la maçoneria amb els maçons. La ‘maçoneria’ no pot fer res perquè no ‘és’, però els maçons si ‘som’ i com a individus hem de passar a l’acció en allò que creguem que és correcte d’acord amb els nostres valors, però no en nom de ningú, sinó en nom de nosaltres mateixos. En el dilema de si la maçoneria ‘ha de tenir una funció social’ o si la maçoneria ‘ha de ser un treball estrictament intern’, són tots dos els que s’equivoquen, ja que no s’ha d’asseure cap dogma sobre què s’ha de fer, particularment en un entorn de lliurepensament com és el cas de la maçoneria. Aquest és l’error, no és fer o deixar de fer, sinó acceptar que cadascú de nosaltres actua sempre com a persona, no pel fet de ser maçó. Quan de vegades es diu “la maçoneria fa…” és un error perquè la maçoneria no fa, sinó que un grup de maçons decideixen emprendre una iniciativa.

Es importante no equiparar la masonería con los masones. La ‘masonería’ no puede hacer nada porque no ‘es’, pero los masones si ‘somos’ y como individuos tenemos que pasar a la acción en lo que creamos que es correcto de acuerdo con nuestros valores, pero no en nombre de nadie, sino en nombre de nosotros mismos. En el dilema de si la masonería ‘tiene’ que tener una función social o si la masonería ‘debe’ ser un trabajo estrictamente interno, son ambos los que se equivocan, ya que no se debe sentar ningún dogma sobre qué se tiene que hacer, particularmente en un entorno de librepensamiento como es el caso de la masonería. Ese es el error, no es hacer o dejar de hacer, sino aceptar que cada uno de nosotros actúa siempre como persona, no por el hecho de ser masón. Cuando a veces se dice ‘la masonería hace…’ es un error porque la masonería no hace, sino que un grupo de masones deciden emprender una iniciativa.

El simbolisme i el ritual són  extremadament estimulants per a mi perquè el símbol permet adaptar a cada dia de la teva vida el mateix ensenyament pres des de la perspectiva del que t’està definint com a persona en aquell moment. Per això és tan bonic el treball ritualístic en lògia com a complement al símbol, perquè dóna una perspectiva conjunta que no només permet conèixer als germans del teu mateix taller, sinó que permet allunyar-te al focus de les conclusions a què tu puguis haver arribat , a més d’ampliar-les. El ritual és com la pasta que ho uneix tot, és l’aplicació del símbol i és el que fa que la maçoneria sigui funcional i faciliti tots els processos interns i externs que hem comentat.

El simbolismo y el ritual son para mi extremadamente estimulantes porque el símbolo permite adaptar a cada día de tu vida la misma enseñanza tomada desde la perspectiva de lo que te esta definiendo como persona en ese momento. Por eso es tan bonito el trabajo ritualístico en logia como complemento al símbolo, porque da una perspectiva conjunta que no solo permite conocer a los hermanos de tu mismo taller, sino que permite alejarte en el foco de las conclusiones a las que tu puedas haber llegado, además de ampliarlas. El ritual es como la pasta que lo une todo, es la aplicación del símbolo y es lo que hace que la masonería sea funcional y que facilite todos los procesos internos y externos que hemos comentado.

Traducir