Alicia @porquesoymason

78 años. Jubilada de la OCUC.

40 años en la masonería.

Jo soc espanyola nascuda a Barcelona i criada a l’Argentina. Els meus pares i les seves amistats tenien idees molt avançades i vivia envoltada de llibres, molts d’ells prohibits per l’església catòlica en l’Index com, per exemple, llibres de Freud.

Yo soy española nacida en Barcelona y criada en Argentina. Mis padres y sus amistades tenían ideas muy avanzadas y vivía rodeada de libros, muchos de ellos prohibidos por la iglesia católica en el Index como, por ejemplo, libros de Freud.

Vaig viatjar a Espanya, em vaig enamorar d’un català, em vaig casar i tot i que jo era considerada una dona molt avançada per què des de molt jove havia viatjat, la societat en la qual jo vaig haver de viure amb la meva família política, era molt repressiva i les dones no parlaven, només havien de treballar cuidant els seus fills. Així vaig passar molts anys sense arribar a ser jo mateixa, només una ombra callada i enclaustrada de la veritable Alícia, en una societat on ‘les coses són així per què ho dic jo’, on jo no havia de pensar.

Viajé a España, me enamoré de un catalán, me casé y a pesar de que yo era considerada una mujer muy avanzada porque desde muy joven había viajado, la sociedad en la que yo tuve que vivir con mi familia política, era muy represiva y las mujeres no hablaban, solo debían trabajar cuidando a sus hijos. Así pasé muchos años sin llegar a ser yo misma, sólo una sombra callada y enclaustrada de la verdadera Alicia, en una sociedad donde ‘las cosas son así porque lo digo yo’, donde yo no debía pensar.

Estava convençuda que la maçoneria era només per als homes, però em van treure de l’error i em vaig iniciar en el ‘82 a la Gran Lògia Femenina de França, i en el ‘99 vaig ingressar a la Gran Lògia Simbòlica d’Espanya. En la meva vida hi va haver un abans i un després. Vaig començar a tractar-me amb dones que participaven de les converses ‘masculines’ i que donaven a conèixer la seva opinió. A poc a poc vaig començar de nou a llegir, a buscar el perquè de les coses i vaig gosar a expressar les meves opinions respecte a l’educació dels meus fills.

Estaba convencida de que la masonería era solo para los hombres, pero me sacaron del error y me inicié en el 82 en la Gran Logia Femenina de Francia, y en el 99 ingresé en la Gran Logia Simbólica de España . En mi vida hubo un antes y un después. Comencé a tratarme con mujeres que participaban de las conversaciones ‘masculinas’ y que daban a conocer su opinión. Poco a poco comencé de nuevo a leer, a buscar el porqué de las cosas y me atreví a expresar mis opiniones respecto a la educación de mis hijos.

Aquella joveneta d’abans, que es movia, que pensava, que preguntava, que llegia, inquieta per saber, va despertar definitivament en mi i ha perdurat en tots els aspectes. Jo ara tinc un grup d’amics immens, els quals gairebé tots són maçons.

Esa jovencita de antes, que se movía, que pensaba, que preguntaba, que leía, inquieta por saber, despertó definitivamente en mí y ha perdurado en todos los aspectos. Yo ahora tengo un grupo de amigos inmenso de los cuales casi todos son masones.

Al separar-me del meu marit, em vaig quedar al carrer i sense feina. En aquell moment les meves germanes de lògia van ser el meu suport total, van estar al meu costat 24h al dia i em van ajudar a trobar feina. L’amor que jo he rebut dels membres de la maçoneria és incalculable. Aquesta germanor, aquest ésser maçó abasta tots els aspectes de la vida de l’ésser humà, des del intel·lectual, al físic, al psicològic … fins a on vulguis.

Al separarme de mi marido, me quedaba en la calle y sin trabajo. En esos momentos mis hermanas de logia fueron mi apoyo total, estuvieron a mi lado 24h al día y me ayudaron a encontrar trabajo. El amor que yo he recibido de los miembros de la masonería es incalculable. Esa hermandad, ese ser masón abarca todos los aspectos de la vida del ser humano, desde el intelectual, al físico, al psicológico… al que quieras.

Gràcies a preguntar-me, a analitzar-me, a tractar de no fer servir l’imperatiu categòric i a saber escoltar, m’he retrobat a mi mateixa i he arribat a la meva edat amb la consciència tranquil·la i  plena pau.

Gracias a preguntarme, a analizarme, a tratar de no usar el imperativo categórico y a saber escuchar, me he reencontrado a mí misma y he llegado a mi edad con la conciencia tranquila y en plena paz.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Traducir